Главная » Файлы » Издания

МАТЕРИАЛЫ Международной научно-практической конференции «Интеграционные процессы в образовании: проблемы и перспективы»
[ Скачать с сервера (3.66 Mb) ] 15.03.2012, 11:44


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Ресей Федерациясының Білім және ғылым министрілігі

Қостанай облысы акиматының білім басқармасы

Мәскеу қаласының білім департаменті

Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты

Мәскеу гуманитарлық педагогикалық институты

Жаңа технологиялар және әлеуметтік сараптау орталығы

 

Министерство образования и науки Республики Казахстан

Министерство образования и науки Российской Федерации

Управление образования акимата Костанайской области

Департамент образования г. Москвы

Костанайский государственный педагогический институт

Московский гуманитарный педагогический институт

Центр инновационных технологии и социальной экспертизы

 

Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan

Ministry of Education and Science of the Russian Federation

Department of Education of Akimat of Kostanai oblast

Department of Education of Moscow

Kostanai State Pedagogical Institute

The Center of Innovative Techniques and Social Expertise

 

Халықаралық «Білім берудегі интеграциялық үрдістері: мәселелері және болашағы» атты ғылыми- практикалық конференцияның

МАТЕРИАЛДАРЫ

27 қантар 2012 ж., Қостанай қ., Қазақстан Республикасы

МАТЕРИАЛЫ

Международной научно-практической конференции «Интеграционные процессы в образовании: проблемы и перспективы»

Республика Казахстан, г.Костанай, 27 января 2012 г.

PROCEEDINGS

of international scientific and practical conference "Integration process in Education: problems and perspectives” 

Қостанай 2012

Костанай 2012

Kostanai 2012

«Білім берудегі интеграциялық үрдістері: мәселелері және болашағы» : Халықаралық ғылыми- практикалық конференцияның материалдары

Proceedings of international scientific and practical conference "Integration process in Education: problems and perspectives. January, 27, 2012, Kostanai, Kazakhstan.

 «Интеграционные процессы в образовании: проблемы и перспективы»: Материалы Междунар. науч.-практ. конф. /под науч. Ред. д.г.н. Баймырзаева К.М., д.и.н. Абиля Е.А., Егорычева А.М., д.филос. наук, профессор (Россия); д.г.н. Куанышбаева С.Б., к.п.н. Утегеновой Б.М.

 

ISBN 978-601-7305-05-5

РЕДАКЦИЯ АЛҚАСЫ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

 

Жауапты редакторлары/Отвественные редакторы:

 Баймырзаев К.М., география ғылымдарының докторы, профессор, академик

Абиль Е.А., тарих ғылымдарының докторы, профессор

Егорычев А.М., философия ғылымдарының докторы, профессор (Россия);

Куанышбаев С.Б., география ғылымдарының докторы, доцент

Утегенова Б.М., педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент

 

Редакция алқасының мүшелері/Члены редакционной коллегии:

Ахметов Т.А., педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент; Дайкер А.Ф., педагогика ғылымдарының кандидаты, ҚМПИ профессоры; Олейникова Т.Н., педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент; Шумейко Т.С., педагогика ғылымдарының кандидаты, аға оқытушысы; Айдналиева Н.А., педагогика ғылымдарының кандидаты, аға оқытушысы; Ткаченко А.А., аға оқытушысы; Шалғымбекова Ә.Б., аға оқытушысы; Хамзина Г.Б., аға оқытушысы, Жусупбекова Р.Т., магистр педагогики и психологии.

 

В сборник включены материалы Международной научно-практической конференции «Интеграционные процессы в образовании: проблемы и перспективы». Настоящая конференция проводится в рамках Договора о международном сотрудничестве с Московским гуманитарным педагогическим институтом и Центром инновационных технологии и социальной экспертизы. Авторы статей отразили актуальные проблемы интеграции в современном образовании, анализа социокультурных процессов в обществе, пути обеспечения качественной модернизации системы образования.

Настоящий сборник предназначен для преподавателей, научных сотрудников, магистрантов, студентов ВУЗов.

За достоверность предоставленных в сборнике сведений и использованной научной терминологии ответственность несут авторы статей.

 Қостанай мемлекеттік педагогикалық институттың ректоры, география ғылымдарының докторы, профессор, Ы.Алтынсарин атындағы педагогикалық ғылым академиясының

 нақты мүшесі Қ.М.Баймырзаевтың

алғы сөзі

Құрметті конференцияға қатысушылар, мырзалар мен ханымдар!

Қазақстан Республикасының 2011-2020 жылдары білім беруді дамытуда мемлекеттік бағдарламасы нормативтік құжат ретінде білім берудің стратегиялық даму саласын, әлемдік және ұлттық қоғамдық проблемаларды анықтау есебінде қызмет ету, білім беру жүйесінде жаңғырту әрекетін түсіну қажеттіліктерін, сонымен қатар білім берудің инвестициясын көтеру жағдайында, халықаралық деңгейдегі оның сапасы мен әлемдік сатыға шығуы барлық басты сәттерді көрсетеді.

Қазіргі білім беруді жаңғыртудың маңызды бағыты интеграция болып табылады. Қазіргі заманның жаһандануы, жеке адамның қоғам мен мемлекеттің өмірлік қызметі, өндіріс, ғылым, білімнің өзара байланысын күшейту қоғамдық дамудың жетекші факторлары болып табылады.

Бүгінгі таңда 1999 жылы Болон декларациясы бастамасы бойынша ғылым мен жоғарғы білім аймағында әлемдік мемлекеттер қатынастары күшейе түседі. ХХІ ғасырда жағдайында жаһандану контексі маңызын ұлғайтты: өмірге халықаралық көрсеткіш әкелді; студенттер, оқытушылар, зерттеушілер және басқарушыларға халықаралық академиялық еркіндік беріледі; жоғарғы білім беру сапасы аймағында ынтымақтастықты дамыту; кредиттік жүйедегі оқытуды қолдану; салыстырмалы дәреже жүйесін кіріктіру болып табылады. 2010 жылғы Қазақстан Болон декларациясына қол қоюына байланысты, оның жоғарғы білім берудегі Еуропа аймағында бірлесуі біздің мемлекетіміз үшін жоғарғы білім берудің интеграциялық үрдісін және осы мәселені тиімді шешу жолындағы ізденуі маңызды өзектілігін қалыптастырады.

Қазіргі әлемдегі интеграциялық үрдістер көп аспектілі сипаттама береді. Олар өндіріс, білім беру мен ғылыммен өзара әрекетте күшеюін көрсетеді; Білім беру мекемесі кәсіби кадрлар даярлауда, жұмыс берушінің рөлінің артуы; халықаралық білім беру кеңістігінде білім беру мен қалыптастырудың халықаралық ынтымақтастығының жоғарлауы; білім берудегі пәнаралық байланыстарды бекіту; тәрбиелеу және оқытудың білім беру үрдісіндегі шарттық байланыс болып табылады.

Білім беруде интеграциялық үрдістің кең бағыт-бағдарға байланысты пікір алмасу, олардың рөлі, қоғам мен мемлекет дамуындағы беріктігі бүгінгі біздің конференцияда талқыға салынады. Конференция жұмысында тоғыз ғылыми бағытта жүргізіледі. Қарастырылатын мәселенің көптүрлілігі мен көпжақтылығы оның бағдарламасы барысында маңыздылығымен көрінеді.

Барлық конференция қатысушыларына тиімді сәттілікпен, жемісті жұмыс жасауларыңызға тілектеспін!

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

ректора Костанайского государственного педагогического института,

доктора географических наук, профессора , действительного члена академии педагогических наук им. Ы. Алтынсарина

К.М. Баймырзаева

Уважаемые участники конференции, дамы и господа!

Государственная программа развития образования в Республике Казахстан на 2011 –2020 годы как нормативный документ, определяющий стратегию развития образовательной сферы и услуг с учетом актуальных и потенциальных мировых и национальных общественных проблем, отражает все основные моменты, необходимые для понимания сущности модернизации системы образования, а также условий для увеличения образовательных инвестиций, улучшения его качества и выхода на международный уровень.

В свете модернизации современного образования одной из важнейших его тенденций выступает интеграция. Глобализация современного мира, жизнедеятельности отдельного человека, общества и государства, усиление связи науки, производства и образования являются определяющими факторами общественного развития.

Сегодня усиливается взаимодействие государств мира в сфере науки и высшего образования, начало которому положено Болонской декларацией 1999 года. Реалии XXI века увеличили значение глобального контекста; вызвали к жизни международные рейтинги; увеличили международную мобильность студентов, преподавателей, исследователей и управленцев; способствовали развитию сотрудничества в области качества высшего образования, введению системы сравнимых степеней и применению кредитной системы обучения. В связи с подписанием Казахстаном Болонской декларации в 2010 году и его присоединением к зоне Европейского высшего образования исследование интеграционных процессов в высшем образовании и поиск наиболее эффективных путей решения возникающих в связи с этим проблем приобретает особую актуальность для нашего государства.

В современном мире интеграционные процессы носят многоаспектный характер. Они отражают усиление взаимосвязи науки, производства и образования; увеличение роли взаимодействия работодателей и образовательных учреждений в профессиональной подготовке кадров; возрастание международного взаимодействия в образовании и формирование международногообразовательного пространства; укрепление межпредметных связей в образовании; взаимообусловленность воспитания и обучения как сопроцессов образования.

Обмен мнениями относительно широкого спектра интеграционных процессов в образовании, их роли в устойчивом развитии общества и государства предлагается к обсуждению на нашей сегодняшней конференции. Работа конференции по девяти научным направлениям, обозначенным в ее программе, отражает многообразие и многогранность рассматриваемой проблемы.

Желаю всем участникам конференции эффективного взаимодействия и плодотворной работы.

                                                        (Полный текст можно скачать с сервера) 

 

 

 


Категория: Издания | Добавил: Admin
Просмотров: 1295 | Загрузок: 16502
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]